O nas

Uwzględniając potrzeby duszpasterskie Diecezji Tarnowskiej Biskup Ordynariusz powołał DIECEZJALNE DUSZPASTERSTWO PIELGRZYMKOWO - TURYSTYCZNE "ITER", którego celem będzie prowadzenie dzieła ewangelizacji z uwzględnieniem nowych zadań związanych z integralnym rozwojem człowieka, w życie którego wpisuje się także wypoczynek, turystyka i chrześcijańskie pielgrzymowanie.

Na podstawie kan. 116 KPK, DDPT "ITER" otrzymało status kościelnej osoby prawnej. Jego pracami kieruje powoływany przez Biskupa Tarnowskiego Dyrektor Administracyjny.

Formy i środki działania określa Statut Diecezjalnego Duszpasterstwa Pielgrzymkowo – Turystycznego "ITER" (DDPT "ITER")

Diecezjalne Duszpasterstwo Pielgrzymkowo – Turystyczne "ITER" działa jako jednostka organizacyjna Diecezji Tarnowskiej, utworzona dekretem Biskupa Tarnowskiego w dniu 01.09.2017 r. zgodnie z art. 12 ustawy z 17.05.1989 r., o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U.89.29.154, z późn.zm.,: Dz.U.90.51.297; Dz.U.90.55.321; Dz.U.90.86.504; Dz.U.91.95.425; Dz.U.91.107.459; Dz.U.93.7.34; Dz.U.94.1.3)

Obszarem działalności DDPT "ITER" jest Diecezja Tarnowska oraz zasięg przewidziany przez ustawę o usługach turystycznych.

Diecezjalne Struktury duszpasterskie "osób w drodze" mają charakter pomocniczy. Instytucje i wchodzące w ich skład osoby mają służyć różnorakim wsparciem duszpasterzom, kustoszom sanktuaryjnym , parafiom, stowarzyszeniom, biurom turystycznym i pielgrzymkowym oraz innym instytucjom zajmującym się sprawami turystyki, pielgrzymowania i wartościowego organizowania wolnego czasu dla różnych grup z terenu Diecezji Tarnowskiej.

Najważniejsze cele i zadania to:

 • posługa duszpasterska osób będących "w drodze",
 • pomoc w poznawaniu świata sakralnego, piękna przyrody i dóbr kultury,
 • koordynacja na terenie diecezji działań związanych z pielgrzymowaniem, turystyką , wypoczynkiem i duszpasterstwem w sanktuariach,
 • skuteczna informacja o podejmowanych działaniach w ruchu pielgrzymkowym i turystycznym oraz dostępności diecezjalnych sanktuariów dla pielgrzymów i turystów,
 • planowanie działań mających na celu pozyskiwanie funduszy na rozwój nowych form mających na celu usprawnienie duszpasterstwa,
 • współpraca z diecezjalnymi mediami (Radio RDN, Tarnowski Gość Niedzielny, portale internetowe stowarzyszeń, parafii i organizacji turystycznych),
 • współpraca z innymi instytucjami zajmującymi się sprawami pielgrzymowania i turystyki religijnej.

Wyżej wymienione cele Diecezjalne Duszpasterstwo Pielgrzymkowo – Turystyczne realizuje przez podejmowane działania w uzgodnieniu z Biskupem Tarnowskim oraz na zasadach wynikających z podpisywanych umów z instytucjami działającymi w branży turystycznej i pielgrzymkowej

Jako wydzielony podmiot podatkowy Diecezji Tarnowskiej, na podstawie artykułu 55 u.8, ustawy z dnia 17.05.1989 r., o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej (dz.U. 89.29.154 z późn. zmianami), Diececezjalne Duszpasterstwo Pilegrzymkowo – Turystyczne prowadzi własną działalność gospodarczą określoną PKD 79.11 - Działalność agentów i pośredników turystycznych polegającą na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług oraz na wykonywaniu na zlecenie klienta, czynności faktycznych i prawnych, związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych; 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej.

Środki do działalności DDPT "ITER" pozyskuje poprzez:

 • prowadzenie działalności gospodarczej określonej w PKD,
 • prowizje,
 • dotacje,
 • przyjmowanie darowizn i spadków.

Dyrektor Administracyjny DDPT "ITER" jest powoływany i odwoływany przez Biskupa Tarnowskiego. Pozostałe osoby zatrudniane i zwalniane są przez Dyrektora Administracyjnego.

Do kompetencji Dyrektora Administracyjnego DDPT "ITER" należy:

 • inicjowanie projektów duszpasterskich dotyczących pielgrzymek, turystyki religijnej i duszpasterstwa sanktuaryjnego a także przygotowywanie pomocy duszpasterskich,
 • koordynacja i konsultacje w sprawach dotyczących zagadnień pielgrzymowania i turystyki,
 • przygotowywanie programów pielgrzymek i różnorakich form turystyki i wypoczynku,
 • dbanie o religijny charakter pielgrzymek organizowanych przez biura z terenu diecezji,
 • wyjazdy z grupami pielgrzymkowymi i turystycznymi w charakterze opiekuna duchowego,
 • posługa kapłańska podczas uroczystości liturgicznych na rozpoczęcie lub zakończenie sezonu turystycznego lub innych imprez o podobnym charakterze (rajdów, zlotów, itp.),
 • systematyka działań podejmowanych przez kustoszów sanktuaryjnych z terenu diecezji,
 • formacja organizatorów i osób zaangażowanych w pielgrzymowanie, turystykę i opiekę nad sanktuariami,
 • tworzenie struktur Diecezjalnego Duszpasterstwa Pielgrzymkowo-Turystyczno poprzez sieć łączników w poszczególnych dekanatach i kapłanów, którzy będą opiekunami duchowymi podczas pielgrzymek i wyjazdów turystycznych,
 • tworzenie platform kontaktu z kapłanami i wiernymi w diecezji poprzez: stworzenie biura, mającego na celu informowanie i pozyskiwanie potencjalnych zainteresowanych do udziału w proponowanych formach pielgrzymowania; utworzenie strony internetowej, tworzenie profili i zamieszczanie informacji na portalach społecznościowych; emitowanie audycji radiowych mających charakter promujący istotę zadań duszpasterstwa pielgrzymkowego i propozycji form pielgrzymowania dla różnych grup wiekowych,
 • planowanie działań mających na celu pozyskiwanie funduszy na rozwój nowych form mających na celu usprawnienie duszpasterstwa oraz prawna regulacja działań podejmowanych w ramach duszpasterstwa,
 • organizowanie kursów i szkoleń z dziedziny pielgrzymowania i turystyki.